Niezapłacone faktury są bardzo dużym kłopotem dla przedsiębiorców: nie otrzymują zapłaty za wykonaną usługę lub przekazany towar, a oprócz tego muszą zapłacić podatek od zysku, jakiego w rzeczywistości nie osiągnęli.

Przedsiębiorcy mający kłopot z kontrahentami czy klientami którzy nie płacą faktur, coraz częściej decydują się na wejście na drogę sądową dochodząc w ten sposób swoich praw. Zwłaszcza jeżeli próby polubownego załatwienia sprawy nie przyniosły żadnych rezultatów. Dlatego też, podjęcie odpowiednich działań w celu windykacji długów to skuteczny sposób na odzyskanie swoich należności.

Jeżeli i Ty masz problemy z kontrahentami i Klientami, którzy nie płacą należności, pomimo prób polubownego załatwienia sprawy oraz informowania ich o zobowiązaniach, jakie mają wobec Twojej firmy nie bój się skierować cywilnego powództwa o zapłatę na drogę sądową – przed sąd cywilny.

Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Partners

 

Wpływ czasu na skuteczność egzekucji

Najlepszym sposobem umożliwiającym przedsiębiorcy kontrolowanie płatności jest bieżący monitoring. To łagodna forma wywierania wpływu na klientów czy kontrahentów, którzy zalegają z zapłatą faktur. Podstawowy schemat działań windykacyjnych powinien rozpoczynać się rozmową telefoniczną. Należy jednak mieć na uwadze, że taka rozmowa powinna odbyć się maksymalnie dwa, trzy dni po upływie terminu spłaty. Z kolei w przypadku wysyłania korespondencji wzywającej do zapłaty musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy –ma ona wielką wagę, dlatego też wszystkie wezwania do zapłaty koniecznie trzeba nadawać listem poleconym, który ma opcję śledzenia przesyłek w Internecie.

Jeżeli dłużnik nie reaguje i nie odpowiada na próby polubownego rozwiązania sytuacji należy rozważyć skorzystanie z usług firmy, która zajmie się skuteczną windykacją należności. Jest to bardzo ważne, ponieważ istnieje ścisła zależność pomiędzy okresem przeterminowania płatności, a skutecznością odzyskania długu. Piotr Kazimierczak w swoim artykule „Warto szybko reagować na brak zapłaty od klienta” przedstawia wykres z którego jasno wynika, że jeżeli dług ma mniej niż 3 miesiące, to mamy aż 90% szans na odzyskanie swoich pieniędzy. Niestety wraz z kolejnymi miesiącami szansa ta maleje: po około 6 miesiącach wynosi 56%, po 9 miesiącach 25%, zaś po roku zaledwie 9%. [Źródło: Badania Euleo, Piotr Kaźmierczak, Warto szybko reagować na brak zapłaty klienta, na Windykacja.pl] Patrząc na powyższe dane można łatwo zauważyć, że im szybciej przekażemy niezapłacone faktury prawnikowi, tym większa szansa na bezproblemowe odzyskanie długu.

 

Jakość dokumentacji a czas i koszt postępowania

Próbując odzyskać pieniądze za niezapłacone faktury przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego jakie mają możliwości na odzyskanie swoich pieniędzy, zwłaszcza jeżeli podejmowane próby polubownego załatwienia spraw nie przynoszą rezultatów.

Decydując się na dochodzenie należności z faktur i drogę sądową pieniądze można odzyskać po przeprowadzeniu postępowania nakazowego lub upominawczego. Wszystko uzależnione jest od zebranych przez nas dowodów, charakteru roszczenia, a także okoliczności sprawy.

Postępowanie nakazowe

W przypadku postępowania nakazowego wierzyciel musi przede wszystkim dołączyć do pozwu określone dokumenty, które udowodnią istnienie i wysokość roszczenia. Do dowodów takich zaliczamy:

  • dokumenty urzędowe,
  • rachunek zaakceptowany przez dłużnika (może to być na przykład podpisana faktura VAT),
  • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
  • żądanie zapłaty, które zostało zaakceptowane przez dłużnika, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na koncie.

Warto podkreślić, że w przypadku postępowania nakazowego wierzyciel może dochodzić roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych (jest to bardzo istotne, bowiem w przypadku postępowania upominawczego wierzyciel może domagać się tylko roszczeń pieniężnych).

Decydując się na postępowanie nakazowe należy pamiętać, że cała dokumentacja musi zostać sumiennie i rzetelnie przygotowana. Sąd nie może mieć żadnych wątpliwości w stosunku do przedstawionych dowodów, ponieważ może to skutkować odrzuceniem pozwu.

Opłata jaką uiścić musi przedsiębiorca wnosząc o wszczęcie postępowania nakazowego wynosi ¼ z 5% wartości przedmiotu sporu.

Postępowanie upominawcze

Wierzyciel o wiele łatwiej może udowodnić swoje roszczenie w postępowaniu upominawczym. Może ono zostać zastosowane i zakończyć się wydaniem nakazu zapłaty, jeżeli wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego. Jest możliwe w sytuacji, gdy:

  • roszczenie jest zasadne,
  • okoliczności przytoczone w pozwie nie budzą wątpliwości,
  • zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego,
  • miejsce pobytu dłużnika jest znane lub doręczenie nakazu może nastąpić w kraju.

Opłata jaką musi wnieść przedsiębiorca celem wszczęcia postępowania upominawczego to kwota stanowiąca 5% wartości przedmiotu sporu.

Zarówno w przypadku postępowania nakazowego, jak i upominawczego sąd rozpatruje pozew na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że odbywa się ono bez udziału stron. Jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty, i ten się uprawomocni, to dłużnik musi uregulować należność w całości wraz z kosztami sądowymi. Dłużnik może przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty może wnieść zarzuty (w postępowaniu nakazowym) lub sprzeciw (w przypadku postępowania upominawczego). Jeżeli zarzuty lub sprzeciw zostaną wniesione prawidłowo sąd wyznaczy rozprawę, która odbędzie się na ogólnych zasadach.

Decydując się na wejście na drogę sądową z dłużnikiem należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy – im szybciej zdecydujemy się na wytoczenie powództwa cywilnego, tym lepiej, ponieważ upływający czas negatywnie wpływa na skuteczność postępowania. Należy również mieć na uwadze to, że istnieje instytucja przedawnienia roszczeń – polega ona na tym, że po upływie określonego w ustawie czasu, dłużnik może skutecznie uchylić się od zaspokojenia roszczenia, czyli na przykład od zapłaty.

Dochodzenie Należności z faktur. Kancelaria Prawna Tywoniuk&Partners

Dlaczego warto zatrudnić prawnika, by odzyskać swoje należności?

Prawnicy specjalizujący się w windykacji długów są w stanie sprawnie i z powodzeniem przygotować dokumentację, odpowiedni wniosek, a także reprezentować Klienta przed sądem. Zaangażowanie pełnomocnika znacznie przyspiesza ostateczne rozstrzygniecie sprawy, a także nadaje jej odpowiedni bieg. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że nad przebiegiem spraw czuwają doświadczeni prawnicy. Dodatkowo kompleksowe wsparcie prawne zapewnia bezpieczeństwo, najwyższą jakość usług, spójność działań prawnych, a także indywidualne i rzetelne podejście do każdego z problemów.

Zachęcamy również do zapoznania się z cyklem naszych artykułów dotyczących windykacji:

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.