Uzależnienie przyjęcia nowego członka od okresu kandydackiego i czas trwania tego okresu ustawodawca pozostawił woli spółdzielców. Czyli jeżeli decydujemy się na wprowadzenie okresu kandydackiego musimy zawrzeć w statucie stosowne postanowienia. Na tej płaszczyźnie spotykam się z dwoma szkołami. W pierwszej okresy kandydackie wynoszą rok nawet w kilku przypadkach spotkałem się z postanowieniem o dwóch latach.

Na zadane pytanie, co w przypadku, kiedy któryś ze spółdzielców zdecyduje o odejściu?

Słyszę często odpowiedź, iż wprawdzie nie było takiego przypadku, ale tak długi okres pozwala sprawdzić się wzajemnie zanim dana osoba wejdzie do spółdzielni, jako pełnoprawny jej członek.

Druga szkoła to często druga skrajność tzn. okresy kandydackie tygodniowe lub dwutygodniowe. Ja w takiej sytuacji przyznaję zastanawiam się, po co w ogóle taki okres kandydacki wprowadzać? Przecież w ciągu tygodnia nie powiemy wiele o człowieku, którego chcemy przyjąć w poczet spółdzielców. Z prowadzonych ze spółdzielniami rozmów wynika, iż takie regulacje statutowe występują u tych spółdzielców, którzy zetknęli się z problemem konieczności uzupełnienia składu spółdzielni i statut skutecznie im to uniemożliwiał.

Osobiście jestem zwolennikiem połączenia tych dwu możliwości. Jak to zrobić? Wystarczy w statucie umieścić dwa postanowienia.

  1. „Przyjęcie w poczet członków spółdzielni jest uzależnione od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa12 miesięcy”
  2. „Zarząd może zdecydować o odstąpieniu od okresu kandydackiego ze względu na ważne interesy spółdzielni lub spółdzielców.”

Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony zachować okres, w którym faktycznie możemy wzajemnie się poznać z drugiej strony, jeżeli jest taka potrzeba uprawniony organ spółdzielni może od okresu kandydackiego odstąpić. Zwracam uwagę, że zacytowane postanowienia możemy zastosować wprost do statutu w spółdzielniach, w których organem spółdzielni uprawnionym do przyjmowania kandydatów jest ZARZĄD. W przypadku, kiedy organem uprawnionym będzie walne zgromadzenie lub rada nadzorcza należy odpowiednio zamienić słowo „zarząd” na „właściwy organ”.

Jeżeli pojawią się pytania chętnie odpowiem na nie w indywidualnej korespondencji. Jeżeli zostaną przesłane na adres Kancelarii kontakt@tywoniuk.com.pl z informacją iż pytanie jest zadane w związku z publikacją na stronie Fundacji IUSTUS.

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.