Legalna migracja - szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Regulamin - Sympozjum Radomsko 2016

„Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.” – Radomsko 24.11.2016 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sympozjum pt. „Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.”, zwane w dalszej części regulaminu Sympozjum, odbędzie się 24 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Hotelu PORTO w Radomsku
 1. Organizatorem Sympozjum są:
  1. Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (01-343), ul. Legionowa 9/2, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176567, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252111983 oraz Regon 010304011
  2. Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział KRS pod numerem KRS 0000557674 posiadającą NIP 5170369882, Regon: 361515641
  3. Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku z siedzibą w Radomsku (97-500), ul. Kościuszki 6, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005797, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 772-21-04-942 oraz Regon 592146860

zwane dalej Organizatorami.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Program Sympozjum znajduje się na stronie internetowej http://iustus.org.pl/sympozjum-radomsko-2016/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową w przypadku zarejestrowanych wcześniej uczestników.
 2. W Sympozjum mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie http://iustus.org.pl/sympozjum-radomsko-2016/rejestracja/
 3. Warunkiem uczestnictwa jest dopełnienie poniższych czynności:
  1. dokonanie rejestracji drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://iustus.org.pl/sympozjum-radomsko-2016/rejestracja/,
  2. uiszczenie stosownej opłaty najpóźniej do dnia 21 listopada 2016 roku.
  3. uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa od organizatora Fundacji Polskie Centrum Prawa IUSTUS, który odpowiada za rejestrację i pobieranie opłat od uczestników.
 4. Zarejestrowanie uczestnictwa w Sympozjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Sympozjum http://iustus.org.pl/sympozjum-radomsko-2016/rejestracja/.
 6. Opłata za udział w Sympozjum jednej osoby wynosi:
  1. 150 złotych dla uczestnika będącego aktywnym członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej lub aktywnym członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku,
  2. 200 złotych dla pozostałych uczestników.
 7. Opłata za udział w Sympozjum obejmuje:
  1. Udział uczestnika w Sympozjum
  2. materiały informacyjne
  3. przerwy kawowe i lunch
 8. Uczestnicy Sympozjum we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Sympozjum oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 9. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem Sympozjum (czyli przed datą 14 listopada 2016 roku), organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem Sympozjum, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
 11. Uczestnictwo w Sympozjum wykupione na jednego uczestnika może zostać użyte przez inną, wskazaną przez niego osobę, jeśli do dnia 18 listopada 2016 roku zostanie o tym poinformowany Organizator – Fundacja Polskie Centrum Prawa. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania drogą mailową pod podany w kwestionariuszu rejestracyjnym adres e-mail informacji dotyczącej zamiany i danych nowego uczestnika.
 12. W przypadku odwołania Sympozjum z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w widocznym miejscu przez czas trwania Sympozjum identyfikatorów, które otrzymają podczas rejestracji w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Sympozjum.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Sympozjum.

V. INNE KWESTIE

 1. Sympozjum będzie filmowane i fotografowane przez Organizatorów.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje następujące pola eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu;
 • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Zgłaszając się do udziału w Sympozjum uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 2. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.