Idą święta,  szykujemy się do radosnego przeżywania tego okresu. Jednak patrząc na to jak wiele osób zgłasza się do nas z pytaniami o upadłość konsumencką chciałbym przybliżyć tą problematykę, pokazując jednocześnie drogę z której można skorzystać by zakończyć nachodzenie komorników, którzy zajmując wynagrodzenie czy licytując majątek zaspokajają koszty własne, odsetki, a niekoniecznie powodują spłatę samego zadłużenia. Wychodząc naprzeciw osobom które, nie są w stanie dać sobie rady z posiadanym zadłużeniem ustawodawca w ostatnich latach dał możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia poprzez ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, nazywanej potocznie upadłością konsumencką.

 

Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Tywoniuk & Lewandowski

Kto podlega, a kto może zgłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą długów, ze względu na trudną sytuację finansową. Odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która:

  • nie prowadzi działalności gospodarczej (dłużnik mógł prowadzić działalność gospodarczą, jednak musi być ona zakończona i wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok,
  • jest rolnikiem, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

Proces ubiegania się o upadłość konsumencką – krok po kroku

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Cały proces upadłościowy można podzielić na trzy podstawowe etapy:  rozpoznanie wniosku, właściwe postępowanie upadłościowe i wykonanie planu spłaty wierzycieli.

    1. Wniosek o upadłość konsumencką

Pierwszym i najbardziej odpowiedzialnym krokiem na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przygotowanie wniosku do sądu. Należy w nim dokładnie opisać sytuację, w której znalazł się dłużnik. Chodzi tutaj zwłaszcza o wyjaśnienie, dlaczego konsument popadł w kłopoty finansowe i w tym momencie nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Przygotowując dokumenty należy pamiętać o tym, że musimy rzetelnie opisać  sytuację, która spowodowała nasze  problemy finansowe,  sumiennie wymienić wszystkie składniki posiadanego majątku, zgromadzone środki finansowe, a także przedstawić spis wierzycieli oraz listę wszystkich należności. Wniosek można przygotować samodzielnie, jednak należy mieć na uwadze że wypełnienie go w sposób nieprawidłowy może zostać odebrane przez Sąd jako nierzetelne, co będzie skutkować odrzuceniem wniosku i w konsekwencji uniemożliwić ogłoszenie upadłości przez kolejnych 10 lat.

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego. Razem z wnioskiem wnosi się opłatę w wysokości 30 zł. W przypadku, gdy sytuacja konsumenta jest wyjątkowo ciężka może on ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty. Następnie sąd zapoznaje się z wnioskiem i wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

      2. Okres próby

Jeżeli złożony przez nas wniosek o upadłość konsumencką Sąd rozpatrzy pozytywnie, zostanie wyznaczony syndyk, którego zadaniem jest nadzorowanie wykonania planu podziału masy upadłościowej (czyli po prostu naszego całego majątku, jeżeli takowy występuje), pomiędzy wszystkich wierzycieli. Należy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy upadłość konsumencka nie może zostać oddalona z tytułu ubóstwa masy upadłościowej. Co to oznacza? Tyle, że upadłość nie może zostać oddalona w sytuacji kiedy wnioskodawca nie posiada majątku. Dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej otrzymuje pożyczkę ze Skarbu Państwa ponieważ skarb Państwa pokrywa koszty postępowania licząc na zwrot kosztów z licytacji majątku. Zaś w przypadku bardzo złej sytuacji finansowej konsumenta może zostać ona umorzona.

W następnym kroku Sąd ustala tzw. okres próby, który może trwać maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). W tym czasie dłużnik, stosownie do swoich możliwości finansowych musi regulować spłaty  na rzecz wierzycieli. Szczególnie należy tu mieć na uwadze aktywną rolę dłużnika. Sprowadza się to do tego, że jeżeli spadną nam dochody i nie jesteśmy w stanie dokonywać wyznaczonych wpłat należy wnioskować do sądu o ich zmniejszenie. Nie może być w tej sytuacji gorszej rzeczy od zaniechania realizacji wyznaczonego planu spłat. Co istotne dla dłużnika –  w okresie próby wszystkie postępowania są zawieszane, także postępowanie egzekucyjne. Należy zwrócić uwagę, że w szczególnych przypadkach  kiedy sytuacja jest bardzo zła dłużnik może ubiegać się o to, aby Sąd umorzył zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty.

    3. Umorzenie zobowiązań

Po zrealizowaniu planu spłaty, Sąd postanawia o umorzeniu pozostałych zobowiązań – oznacza to, że zostajemy oddłużeni i przestajemy być dłużnikami banków czy innych instytucji.

Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka w 2018 roku

Obecnie podjęto prace związane z nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej. Wejdzie ona w życie najprawdopodobniej w 2018 roku. Zakłada kilka zmian, dzięki którym  złożenie wniosku o upadłość konsumencką może być łatwiejsze.

Śledź na bieżąco naszego bloga, by dowiedzieć się więcej o planowanych zmianach w ustawie.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Tywoniuk&Partners – chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi artykułami o dziedziczeniu działalności gospodarczej, nowelizacji ustawy dotyczącej domniemania uczciwości przedsiębiorcy lub ryzyka przedsiębiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & LEWANDOWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.