Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub planujesz jej rozpoczęcie? W takim razie musisz wiedzieć, że 1 marca 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy związane ze zmianami w ewidencji przedsiębiorców. Jakie regulacje zostaną wprowadzone i jak wpłynie to na prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym najnowszym artykule.

Skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Tywoniuk&Partners

Ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Zmiany związane z ułatwieniem rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej obejmują przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontrolnego (zostanie on zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy –PIP). Do tej pory zagadnienia, które dotyczyły CEIDG i Pojedynczego Punktu Kontrolnego regulowane były przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak już w marcu wchodzą w życie ustawy z pakietu „Konstytucja Biznesu”.

 

Zmiany w CEIDG ważne dla przedsiębiorców

Nowa ustawa obejmie regulacje, które są obecne w SDG (ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej), ale również nowe rozwiązania będące o wiele korzystniejsze dla przedsiębiorców. Należą do nich:

  1. Możliwość udostępnienia informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach w CEIDG – jeżeli przedsiębiorca udostępni informacje o pełnomocniku, będzie to równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. System teleinformatyczny CEIDG umożliwi przedsiębiorcy skuteczne i szybkie zarządzenie udzielanymi przez siebie pełnomocnictwami.
  2. Dane umieszczane w CEIDG zostaną podzielone na ewidencyjne i informacyjne o przedsiębiorcy – zmiana danych ewidencyjnych będzie obowiązkowa w ciągu 7 dni, natomiast dane o przedsiębiorcy będzie można zmienić w dowolnym momencie (chodzi tu o na przykład o datę rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia działalności).
  3. Działalność gospodarczą będzie można zawiesić na czas dowolnie określony lub bezterminowo – obecnie działalność gospodarcza może zostać zawieszona na maksymalnie 24 miesiące. Od 1 marca 2018 roku będzie mogła zostać zawieszona na dowolny czas lub nawet bezterminowo. Zostanie również wprowadzona zasada automatycznego wznowienia działalności gospodarczej – ale tylko jeżeli przedsiębiorca wskaże taki okres we wniosku o zawieszenie.
  4. Usprawnienie postępowań administracyjnych toczących się w ramach CEIDG – nowa ustawa umożliwi udostępnianie ministrowi właściwemu ds. gospodarki danych, które zgromadzone są w ZUS i CRP-KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników).
  5. Nowe kanały komunikacji z przedsiębiorcami – jeżeli przedsiębiorca poda w CEIDG numer telefonu komórkowego, będzie otrzymywał informacje dotyczące np. daty upływu okresu zawieszenia (jeżeli taką podał).

 

Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców – co to jest i jaka będzie jego rola?

Nowością, od 1 marca 2018 roku, będzie również Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców (PIP), który zastąpi Pojedynczy Punkt Kontrolny. Będzie on prowadzony przez system teleinformatyczny. Jego głównym zadaniem będzie pomoc przedsiębiorcom poprzez umożliwienie załatwienia przez internet spraw związanych z rozpoczynaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej.
Podstawowym założeniem wprowadzenia PIP jest stopniowe zwiększanie możliwości załatwienia coraz większej liczby spraw online.

 

Jak Pojedynczy Punkt Kontrolny będzie pomagał przedsiębiorcom?

Założenia zawarte w nowej ustawie dotyczącej Konstytucji Biznesu i wprowadzenia w życie Pojedynczego Punktu Kontrolnego obejmują następujące regulacje:

  • Informacje udostępniane w PIP muszą być przekazywane prostym językiem, tak aby adresat nie mający przygotowania prawniczego mógł uzyskać wszystkie potrzebne sobie informacje.
  • W PIP będą udostępnione informacje dotyczące warunków oraz zasad przeprowadzania kontroli i inspekcji u przedsiębiorców.
  • System teleinformatyczny PIP będzie informował przedsiębiorców za pomocą sms-ów o terminach i obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • PIP będzie pośredniczył w uzyskaniu przez przedsiębiorcę zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz zaświadczeń o niezaleganiu z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych.
  • Za pośrednictwem PIP przedsiębiorca będzie miał możliwość przesłania do ministra właściwego do spraw gospodarki uwag dotyczących na przykład praw i obowiązków przedsiębiorcy czy też rozwoju działalności gospodarczej.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 roku, jednak niektóre regulacje będą obowiązywać w późniejszych terminach (1 lipca 2018 i 1 stycznia 2019 roku).

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszego bloga – będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zamianach oraz przygotowywanych projektach ustaw związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Partner zarządzający / Prezes zarządu Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych oraz windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.