Proces zatrudnienia pracowników z Ukrainy jest skomplikowany i nastręcza przedsiębiorcom wiele trudności, jednak w odniesieniu do ogromnych braków kadrowych w polskich firmach staje się koniecznością, z której korzysta coraz większe grono pracodawców. Rozważając zatrudnienie obcokrajowca warto rozważyć przekazanie tych kompetencji wyspecjalizowanemu podmiotowi jak Agencji Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego, co może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści.Zapisz
Szczegółowych informacji dotyczących legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy udzieli Państwu: 
Oleksandr Bondarenko
Koordynator procesów rekrutacji
T: +48 17 283 82 30
www.personalis.com.pl 
M: kontakt@personalis.com.pl

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Rekruterzy Agencji Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego Personalis Sp. z o.o. zajmują się wyszukiwaniem pracowników na Ukrainie. We współpracy z prawnikami Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners przygotowują kompleksowo dokumenty niezbędne do pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemca by proces zatrudnienia był sprawny i bezpieczny dla naszych klientów.

Odpowiadając na to pytanie na wstępie należy wspomnieć, że decydując się na zatrudnienie obcokrajowca z poza Unii Europejskiej musimy zwrócić uwagę na dwa dodatkowe elementy, które nie występują w przypadku zatrudnienia obywateli krajów należących do UE. Aby obcokrajowiec mógł podjąć pracę bez negatywnych konsekwencji dla siebie i pracodawcy musi posiadać prawo upoważniające go do pobytu w celu wykonywania pracy (nie każda wiza upoważnia do podjęcia pracy) oraz zezwolenie na wykonywanie pracy u danego pracodawcy. W przypadku kierowców samochodów ciężarowych pow. 3,5t DMC obowiązują dodatkowe wymogi, ale je opisuję w artykule: Jak legalnie zatrudnić kierowcę z Ukrainy, zamieszczonym na tym blogu.

Charakterystykę wiz zostawię na inny artykuł teraz postaram się przybliżyć pozostałe elementy. Co do zasady obcokrajowiec, który chce podjąć pracę w Polsce musi uzyskać zezwolenie na pracę. Jednakże dla obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, którzy nie pracowali w Polsce w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy ustawodawca umożliwił procedurę uproszczoną na zatrudnienie nieprzekraczające sześciu miesięcy.

Tak więc pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest wypełnienie i złożenie przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. W oświadczeniu należy przedstawić takie informacje jak:
1) nazwę zawodu,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,
4) rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,
5) oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Dokumentacja potrzebna do zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Jeżeli dokumenty zostaną wypełnione prawidłowo zarejestrowanie oświadczenia potrwa kilka dni. Zarejestrowany i ostemplowany przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, działającego z upoważnienia Starosty, dokument stanowi podstawę do wydania obcokrajowcowi wizy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na czas oczekiwania na wizytę w Konsulacie, ponieważ kolejka może być długa. Dlatego przed złożeniem formularza oświadczenia warto sprawdzić bieżący czas oczekiwania i uwzględnić go w dacie wskazywanej, jako data rozpoczęcia pracy, tak, aby była ona zbliżona do daty uzyskania wizy. Pamiętać trzeba także, że sześć miesięcy wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie jest liczone od dnia faktycznego rozpoczęcia pracy, a od terminu zadeklarowanego w oświadczeniu. Tak więc wpisując datę następującą po złożeniu wniosku nie mając aktualnej wiedzy o kolejkach możemy stracić z sześciu miesięcy nawet miesiąc lub dwa. Dlatego też, realizując dokumenty dla naszych Klientów monitorujemy kolejki w Konsulatach i kierujemy cudzoziemców tam gdzie wizę można otrzymać najszybciej. Co do zasady od razu po otrzymaniu wizy cudzoziemiec może podjąć pracę i wykonywać swoje obowiązki pod warunkiem odbycia wstępnych badań i zawarcia pisemnej umowy o pracę, wyjątkiem od tej zasady będą między innymi kierowcy samochodów ciężarowych którzy muszą zdobyć jeszcze świadectwo kierowcy. Przy prawidłowym przeprowadzeniu procedury uzyskujemy pracownika na ok. sześć miesięcy. Jednakże jeżeli pracownik się sprawdza by nie utracić możliwości dalszego zatrudnienia należy już po upływie trzech miesięcy jego pracy wykonać krok drugi, jakim jest uzyskanie zezwolenia.

Stosowny wniosek tym razem składamy w Wydziale Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego właściwym dla siedziby pracodawcy. Należy pamiętać, że jako załącznik do składanego wniosku trzeba przedłożyć Informację Starosty dotyczącą potrzeb rynku pracy. Taką informację można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dlatego myśląc o skompletowaniu dokumentów do wniosku należy dwa tygodnie wcześniej wystąpić o informację wydanie takiej informacji w wyniku rozpatrzenia przez PUP Krajowej Oferty Pracy. Warto w tym miejscy wskazać, iż w oparciu o wydawane przez Wojewodę rozporządzenia, w części województw przedsiębiorcy zwalniani są z obowiązku przedłożenia takiej informacji. Stąd też, każdorazowo przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla pracownika cudzoziemca należy zweryfikować, czy zawód, który ma wykonywać pracownik nie jest objęty takim zwolnieniem. Co więcej, jak przychodzi nam obserwować w praktyce, zakres wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów w różnych województwach może się od siebie różnić.

Zapisz

Niejednokrotnie spotkamy się z sytuacją, w której Urząd dla skutecznego przyjęcia wniosku wymaga dodatkowych dokumentów, które nie są wprost przewidziane treścią Ustawy, dlatego też dla sprawnego przebrnięcia przez całą procedurę należy się do niej dobrze przygotować i zweryfikować wymagania danego Urzędu. Składając wniosek warto pamiętać, że wysokość wynagrodzenia, które będzie określone w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia pozostałych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Zezwolenie wydawane jest na czas określony nie dłuższy niż 3 lata. Niestety i od tej zasady istnieją wyjątki określane rozporządzeniami właściwych Wojewodów, którzy dla niektórych zawodów, bądź też dla pierwszego stosunku pracy pomiędzy danym pracodawcą a pracownikiem określają inne- najczęściej krótsze- okresy wydania zezwolenia. Dopiero po otrzymaniu zezwolenia pracodawca ma prawo przedłużyć z pracownikiem dotychczasową umowę.

Odrębną podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Najbardziej istotną różnicą wobec omówionych wyżej trybów jest fakt, iż posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zwalnia cudzoziemca z konieczności ubiegania się o wizę w celu podjęcia pracy oraz to, że wniosek o jego wydanie składa już sam pracownik, a nie przedsiębiorca chcący go zatrudnić. Właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Już ta regulacja wskazuje, że cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju potwierdzone stosownym dokumentem, np. umowa najmu lub zaświadczenie o zameldowaniu. Decyzja w tym przedmiocie wydawana jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, jeśli okoliczności wymagają pobytu cudzoziemca na terytorium Polski przez ten czas.

Należy również podkreślić, że cudzoziemiec, który posiada już dokument uprawniający do pobytu i pracy, planuje podjąć pracę u innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca na jego wniosek dokonuje zmiany treści raz wydanego zezwolenia I tylko wówczas praca na odmiennych warunkach może być podjęta przez cudzoziemca. Nie jest natomiast konieczne wydanie nowego zezwolenia, gdy nastąpiła wyłącznie zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte, jeżeli stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie, lub warunki zatrudnienia (w tym wynagrodzenie) uległy zmianie.

Zapisz

Outsourcing procesów rekrutacyjnych dla biznesu