Legalna migracja - szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Sympozjum Rzeszów-Jasionka 2016

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugie Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 12.09.2016r. w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce k/Rzeszowa.
Adres: Jasionka 954A, 36-002 Jasionka – Sprawdź na mapie

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do dnia 9 września 2016 r. do godziny 12:00.

Dojazd miejskimi środkami transportu z ul. Bardowskiego na lotnisko w Jasionce – linie autobusowe nr 51, 52 i 53. Aktualny rozkład jazdy oraz cennik na stronie www.mpk.rzeszow.pl

Celem Sympozjum jest zaprezentowanie znaczącej roli migrantów z Ukrainy na  polskim rynku pracy, przybliżenie regulacji prawnych i praktycznych czynności jakie pracodawca winien wykonać by zatrudnić obcokrajowca oraz rozpropagowanie wiedzy o czekających nas w najbliższym czasie gruntownych zmianach w uregulowaniach prawnych i legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w RP.

Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie istotne dla polskiego pracodawcy zatrudniającego lub planującego zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego Państwa z po za UE.

Organizatorzy rozdystrybuują materiały informacyjne w formie kompendium opisujące krok po kroku proces legalnego przyjęcia do pracy obywatela  Ukrainy.

Istotne obszary jakie zostaną poddane analizie:

  • rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy,
  • procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, pośrednictwo pracy,
  • zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • najczęściej spotykane problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania występującej patologii.

W dniu 12 lipca 2016 r. w Gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Polsko–Ukraińska Izba Gospodarcza zorganizowała pierwsze Sympozjum  pod tym samym tytułem dając początek działaniom wspomagającym przedsiębiorców w tej tematyce.
Wśród zaproszonych gości udział wzięli między innymi: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Stanisław Szwed, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jakub Skiba, a także I sekretarz, Kierownik Działu Konsularnego Ambasady Ukrainy Pani Svitlana Krysa, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MRPiPS Pani Magdalena Sweklej.
Bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców podnoszoną problematyką, a w szczególności widoczne na sympozjum braki w wiedzy oraz nadchodzące gruntowne zmiany w przepisach pokazały konieczność bliższego zapoznania przedsiębiorców z tą problematyką. Dlatego Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie w Partnerstwie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie zdecydowały o organizacji drugiego Sympozjum, którego miejscem będzie Rzeszów. Przesłano już stosowne zaproszenia do gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w pierwszej edycji, a dodatkowo liczymy również na obecność przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych.

Patronat Honorowy nad Sympozjum objęli

Patronat

Agenda Sympozjum

09:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00-10:15

Przywitanie uczestników
Mariusz Tywoniuk – Prezes Zarządu, Fundacja IUSTUS
Jacek Piechota – Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

10:15-10:35

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Procedury związane z podjęciem zatrudnienia.

Personalis Recruitment Experts

Artur Balawender
Koordynator procesów rekrutacji
Personalis Sp. z o.o.

10:35-10:45

Pytania do panelu

10:45-11:05

Procedury dostępu do rynku pracy i związane z nimi legalizacje pobytu.

Tywoniuk & Partners international Law Experts

Nina Skórska-Książek
Prawnik
Kancelaria Prawna Tywoniuk & Partners

11:05-11:15

Pytania do panelu

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-11:55

Problemy w procedurze związanej z uzyskaniem pobytu w Polsce.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Magdalena Kataniak
Starszy specjalista w Oddziale Obsługi Cudzoziemców, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

11:55-12:05

Pytania do panelu

12:05-12:35

Dokumenty pobytowe w celu pracy sezonowej i krótkoterminowej w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Magdalena Sweklej
Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP

12:35-12:50

Pytania do panelu

12:50-13:20

Przerwa kawowa, Lunch

13:20-13:35

Działanie urzędu przed i po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Urszula Bociek
Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Szkoleń
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

13:35-13:45

Pytania do panelu

13:45-14:00

Praktyczne aspekty prowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej - PSG w Rzeszowie-Jasionce
mjr SG Tomasz Kopiczak
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia PSG w Rzeszowie–Jasionce
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

14:00-14:15

Pytania do panelu

14:15-15:00

Podsumowanie spotkania, dyskusja i wnioski

Partnerzy Sympozjum

Patronat Medialny