Fracht 2019

2-3 kwietnia 2019 r., AmberExpo, Gdańsk

FRACHT 2019 to największe forum branży TSL w Polsce, którego organizatorem jest spółka Kurier Kolejowy. W tegorocznej VII edycji wezmą udział przedstawiciele międzynarodowych firm, przedstawiciele Parlamentu RP i rządu oraz eksperci.

Jak co roku władze samorządowe będą się mierzyć z postulatami przedsiębiorców oczekujących rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, mających wpływ na wzrost przewozów intermodalnych w Polsce.

Idea Forum narodziła się przed laty, kiedy to największym portem na morzu Bałtyckim był Hamburg – miejsce odpraw większości kontenerów i transportu trafiających do polskich odbiorców. Przy VII edycji można śmiało stwierdzić, że wiele postulatów wygłoszonych podczas paneli i debat zostało uwzględnionych w polityce gospodarczej naszego kraju. Podczas trwania forum poruszane będą zagadnienia dotyczące barier rozwoju, jednostek transportowych jak również kierunków rozwoju centrów logistyczno-dystrybucyjnych. Mając na uwadze zauważalny wzrost przewozów intermodalnych w kraju, trzeba liczyć się również że zachodzi potrzeba i konieczność oceny dotychczasowych rozwiązań oraz wprowadzenie dalszych usprawnień.

FRACHT Forum – jest miejscem gdzie spotykają się biznesmeni, władze samorządowe i rządowe z rynku europejskiego i Azji. VII edycja, zaproszeni goście i paneliści świadczą o renomie tego wydarzenia i ogromnym zainteresowaniu przedstawicieli branży logistycznej.

Podczas dwudniowego forum przewidziano sześć paneli dyskusyjnych, z których jeden będzie dotyczył rynku przewozów intermodalnych w Polsce, podsumowania roku 2018, stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju. Pełna agenda spotkania dostępna jest poniżej lub na stronie www.forum-fracht.pl.

02 kwietnia 2019r.

08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników

Powitalna kawa
Otwarcie Forum
Wystąpienia współorganizatorów i zaproszonych gości honorowych.

09.00 – 09.15 Powitanie uczestników przez współorganizatorów Forum
09.15 – 09.40 Wystąpienia VIP *

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo GM i ŻŚ.
Goście z zagranicy.

09.40 – 11.40 Panel I

Strategia Rozwoju Transportu do 2030 rok.

Wystąpienia wprowadzające:
Europejskie wyzwania w obszarze transportu i logistyki w XV lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, protekcjonizm, wojny handlowe, konsekwencje opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej.
Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.*

Strategia Rozwoju Transportu do 2030 w tym ocena możliwości utworzenia międzygałęziowego planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa porty morskie lądowa infrastruktura punktowa). Działania zmierzające do stworzenia planu zagospodarowania obszarów morskich.
(Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury)*

Panel dyskusyjny:
Strategia Rozwoju Transportu do 2030, konsekwencje dla przewozów intermodalnych;
Wpływ inwestycji drogowych na transport towarów.
Bariery ograniczające rozwój polskich firm transportu drogowego na rynku europejskim i krajowym.
Perspektywa włączenia transportu wodnego śródlądowego do systemu transportowego.

Zmiany w infrastrukturze transportowej kraju, także związane z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jego powstania na transport intermodalny.

Paneliści:
Przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Transportu Ukrainy, PKP S.A., CPK, ZMPD, PSPD, branży logistycznej, Państwowej Administracja Portów Odessy.
Moderator:*

11.40 – 12.00 Przewozy intermodalne w 2018, Bariery i możliwości dalszego rozwoju

Konkurencja czy współpraca transportu kolejowego z transportem samochodowym.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

12.00 – 12.20 Dofinansowanie projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Analiza poprawności dokumentacji projektów złożonych w konkursie.
Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

12.20 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Panel II

Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.
Zmiany w strukturze kosztów transportu intermodalnego na przestrzeni ostatnich lat.
Ulgi intermodalne, jaka nowa propozycja?
Przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego, stan infrastruktury liniowej i punktowej, przejścia graniczne, terminale intermodalne.
Inwestycje na sieci PKP PLK a rozwój przewozów intermodalnych;
Poprawa dostępności portów Gdańsk i Gdynia;

Paneliści:
Przedstawiciele: samorządów wojewódzkich, portów morskich, firm logistycznych i spedycyjnych, spółek przewozowych kolejowych i drogowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Moderator: dr Andrzej Massel, Instytut Kolejnictwa

15.00 – 17.00 Panel III

Rozbudowa międzynarodowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Szanse i zagrożenia rozwoju transportu intermodalnego.

Wystąpienie wprowadzające:
Tendencje w międzynarodowej wymianie handlowej i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlakach Trójmorza oraz Azja – Europa.
Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Panel dyskusyjny
Porty morskie Azji i Europy a rozwój transportu intermodalnego;
Rozbudowa kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję i związane z nią perspektywy rozwoju transportu intermodalnego;
Rola portów Ukrainy na szlakach transportowych z Gruzji, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Turcji do Europy;
Nowy Jedwabny Szlak a rozwój transportu intermodalnego;
Umowy i konwencje regulujące międzynarodowe przewozy towarowe.
Paneliści:
Przedstawiciele: ministerstw transportu lub ambasad Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Litwy, Gruzji, Wice Minister Transportu Ukrainy, przedstawiciel Obwodu Odeskiego i Lwowskiego, Ministerstwa Infrastruktury.
Moderator:
Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Godz. 20.00 Uroczysta Gala i wręczenie statuetek „Lider Transportu Intermodalnego”

03 kwietnia 2019r.

09.00 – 09.30 kawa powitalna
09.30 – 11.30 Panel IV

Znaczenie korytarzy transportowych Północ-Południe dla transportu intermodalnego.

Wystąpienie wprowadzające:

Europejskie korytarze sieci TEN-T a tendencje w handlu światowym

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Panel dyskusyjny.

Czy aktualny układ Korytarzy sieci bazowej TEN-T jest korzystny dla Polski?

Jakie szlaki transportowe powinny być rozwijane z punktu widzenia relacji Polski z Ukrainą i innymi państwami Regionu Morza Czarnego?

Rola rewitalizacji dolnej Wisły i Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 dla aktywizacji relacji Polski z Ukrainą i Białorusią;

Znaczenie rynku skandynawskiego dla korytarzy Północ-Południe

Współpraca portów morskich (Gdańsk-Odessa, Gdynia-Odessa) – potencjał, masy ładunkowe, centra logistyczne, dotychczasowe doświadczenia i plany;

Nowe projekty infrastrukturalne w Polsce i Ukrainie- ich wpływ na wzmocnienie potencjału i współpracy w dziedzinie transportu/logistyki (m in program rządowy „Ukraine Drive 2030”- budowa sieci dróg i autostrad);

Polsko-ukraińska granica państwowa- czy mamy szansę na jej skuteczna modernizację tak aby nie stanowiła bariery dla transportu drogowego i kolejowego;

Paneliści:

Przedstawiciele:  ministerstw transportu lub ambasad Ukrainy, Ministerstwa Infrastruktury RP, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, przedstawiciele Ukrainian Sea Ports Authority i portów morskich Gdańska i Gdyni, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Moderator:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni

11.30 – 13.00 Panel V

Jak postrzega rynek transportu i logistyki świat finansów?

 

Usługi i produkty finansowe, finansowanie inwestycji, wykorzystanie środków UE, płynność finansowa, zadłużenie, upadłość w sektorze transportu i logistyki.

Paneliści:

Przedstawiciele: BGK, PKO BP, Bank of China, Fundusz Jedwabnego Szlaku, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), MARSH (broker ubezpieczeniowy), ( Przedstawiciel sektora finansów i ubezpieczeniowego z Ukrainy ).

Moderator:

Dr hab. prof. SGH Jerzy W Pietrewicz*

13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Panel VI

Perspektywy Współpracy gospodarczej między Ukrainą a Polską.

 

Znaczenie partnerstwa gospodarczego Polski i Ukrainy,

Tendencje w dziedzinie handlu, liberalizacja stosunków UE- Ukraina,

Umowa DCFTA i możliwości jej wykorzystania w handlu

Potencjał i perspektywy relacji gospodarczych Pomorze-Ukraina(Odessa)

 

Paneliśći:

przedstawiciele Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo – Handlowej Odessy, Przedstawiciel Departamentu Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, Przedstawiciel Administracji Odessy, przedsiębiorcy.

Moderator:*

 

15.30 – 15.50. Przyjęcie stanowiska VII Forum Intermodalnego FRACHT 2019

w sprawie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych współtworzących łańcuchy logistyczne w przewozach intermodalnych.

15.50 – 16.00 Zakończenie VII Forum Intermodalnego FRACHT 2019