Статут Фонду Юстус

[громадської спілки]

 

Загальні положення

§1

Фонд [громадська спілка] під назвою: Польський центр права ЮСТУС, надалі «Фонд», створений у м. Жешуві «Засновниками» відповідно до нотаріального акту, реєстр А № 1679/2015, складеного 5 травня 2015 року нотаріусом Радославом Вісьньовським в м. Жешуві, діє відповідно до положень Закону «Про фонди» [громадські спілки] від 6 квітня 1984 р. (Офіц. Текст від 1991 р. № 46 ст. 203 зі змінами), та даного статуту.

§2

Фонд має статус юридичної особи.

§3

Місцезнаходженням Фонду є місто Жешув.

§4

1. Фонд здійснює свою діяльність на території Республіки Польща, а також у необхідному обсязі з метою належного виконання статутних цілей може здійснювати діяльність за межами Республіки Польща.

2. На потреби міжнародної співпраці Фонд може застосовувати переклад своєї назви іншими іноземними мовами.

3. Фонд може створювати відділення, заклади, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території Польщі та за кордоном, а також входити до складу інших державних й іноземних фондів, асоціацій, товариств та інших організацій, що мають відповідні або аналогічні цілі із статутними цілями цього Фонду.

4. Реалізація статутних цілей Фонду може здійснюватися у співпраці з іншими суб’єктами, що мають відповідні або аналогічні цілі із статутними цілями цього Фонду.

§ 5

Фонд засновується на необмежений термін.

§ 6

Відповідальним міністром відповідно до цілей Фонду є Міністр закордонних справ РП.

Цілі та принципи діяльності Фонду.

§ 7

Метою Фонду є інтеграція та підтримка діяльності недержавних організацій, органів самоврядування та локальних підприємств, а також захист прав людини та сприяння демократизації і верховенству права, шляхом:

1. здійснення діяльності, спрямованої на співпрацю та інтеграцію ініціатив, рухів, громадянського суспільства та держави з іншими суб’єктами міжнародного права;

2. здійснення діяльності, спрямованої на встановлення партнерських відносин між Республікою Польща та іншими державами, а також між громадянами цих держав;

3. здійснення діяльності, спрямованої на розвиток ініціатив, рухів та громадянського суспільства, зокрема у державах, що входили до складу колишнього СРСР, на основі досвіду системної трансформації Республіки Польща та цінностей і стандартів функціонування суспільного життя у країнах-членах Європейського Союзу;

4. здійснення діяльності, спрямованої на зміни, метою яких є забезпечення громадянам, зокрема у державах, передбачених пунктом 3, рівних можливостей їхнього інтелектуального, професійного, суспільного та культурного розвитку, а також повного використання громадянських прав, у тому числі права на участь у політичному житті;

5. здійснення діяльності, спрямованої на зміцнення громадського порядку і безпеки, розвиток самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я, підвищення доступності та покращення стандартів функціонування інших державних послуг.

§ 8

Фонд здійснює свої цілі шляхом:

1. Надання консультацій для фізичних осіб, підприємств, державних органів і органів самоврядування, студентських самоврядувань, професійних самоврядувань, організацій роботодавців, професійних спілок, релігійних об’єднань, суспільних рухів і політичних угрупувань, а також неурядових організацій у сфері, що охоплюється статутними цілями Фонду;

2. Організація і проведення тренінгів, курсів, семінарів і конференції, зокрема для фізичних осіб, підприємств, державних органів і органів самоврядування, студентських самоврядувань, професійних самоврядувань, організацій роботодавців, професійних спілок, релігійних об’єднань, суспільних рухів і політичних угрупувань, а також неурядових організацій у сфері, що охоплюється статутними цілями Фонду;

3. Організація публічних засідань, благодійних заходів, торгів, виставок, вернісажів, гепенінгів, заходів з просування і рекламування, музичних концертів, а також інших подій у сфері, що охоплюється статутними цілями Фонду;

4. Видавнича діяльність;

5. Надання фінансової, речової, юридичної, фахової і організаційної допомоги підприємствам, державним органам і органам самоврядування, професійним самоврядуванням, організаціям роботодавців, професійним спілкам, релігійним об’єднанням, суспільним рухам, політичним угрупуванням та неурядовим організаціям і фізичним особам, в т. ч. особам, які вимагають гуманітарної та медичної допомоги, в т. ч. організації медичних підготовок у сфері невідкладної допомоги, у сфері та згідно положень чинного законодавства, а також при залученні кваліфікованих осіб;

6. Створення фондів і стипендіальних програм та фінансування стипендій для дітей, молоді і студентів, особливо здібних та суспільно активних, для осіб, які були репресовані або знаходяться в скрутному матеріальному становищі;

7. Організація місій спостереження, в т. ч. місій спостережень за виборами та навчальних візитів у сфері, що охоплюється статутними цілями Фонду;

8. Дослідження і аналіз випадків порушення прав людини, особливо громадянських прав і права на охорону від переслідування, а також суспільних явищ, спираючись на емпіричні дані, їх синтез і накопичення у базах даних, а також їх віддзеркалення у формі аналізів, звітів, презентацій, інфографіки, мультимедійних та інших видів опрацювань;

9. Придбання устаткування, пристроїв, матеріалів і послуг, які використовуються для реалізації статутних цілей Фонду, і безкоштовна передача або відкриття доступу до них фізичним особам та іншим суб’єктам, діючим у сфері, що охоплюється статутними цілями Фонду;

10. Активізація місцевих спільнот і збільшення їх впливу на рішення, що приймаються, у сфері інвестицій і напрямів розвитку регіону;

11. Допомога у вирішенні економічних, суспільних і екологічних проблем;

12. Діяльність, спрямована на користь осіб, що знаходяться під загрозою соціальної ізоляції.

§ 9

1. Крім реалізації заходів, що ініціюються Фондом, Фонд взаємодіє з фізичними особами та іншими суб’єктами для досягнення статутних цілей Фонду. Ця взаємодія може мати характер фінансової підтримки, в т.ч. часткового чи повного фінансування даного заходу або допомоги у отриманні необхідного капіталу з інших джерел, а також інформаційної, речової, юридичної і організаційної підтримки або отримання Фондом підтримки в аналогічній сфері.

2. Фонд реалізовує статутні цілі також шляхом членства в організаціях, які об’єднують недержавні організації та інші польські і закордонні суб’єкти що мають відповідні або аналогічні цілі із статутними цілями цього Фонду.

3. У рамках реалізації статутних цілей Фонд може ініціювати провадження і вступати до проваджень, що вже ведуться правоохоронними органами чи органами публічної адміністрації у якості суспільної організації у спосіб і на принципах, визначених у положеннях чинного законодавства.

Майно і доходи Фонду

§ 10

Майном Фонду є:

1. Засновницький фонд – грошовий вклад Засновників в розмірі 10.000,00 злотих (прописом: десять тисяч злотих).

2. Інша власність та інші майнові права, в т.ч. грошові кошти, цінні папери, нематеріальні цінності й інші речові засоби, в т.ч. нерухоме і рухоме майно придбане Фондом у ході його діяльності.

§ 11

1. Джерелами доходів Фонду є:

a) дарування, спадкування, заповіту, дотацій, субвенцій, грантів, інших безоплатних надходжень;

б) цінних паперів, капітальних вкладів;

в) банківських відсотків і доходів з рухомого і нерухомого майна;

г) доходів з господарської діяльності;

ґ) доходів із зборів і публічних заходів, лотерей та інших суспільних заходів, організовуваних Фондом на підставі відповідних дозволів;

д) доходів від реалізації майнових прав;

е) внесків і акцій у товариствах.

2. Доходи, наведені в абз. 1, можуть походити з Республіки Польща і з-за кордону.

3. Доходи, що походять з джерела, вказаного у пункті a) абзацу 1, можуть бути використані на досягнення статутних цілей Фонду на розсуд членів його Правління, якщо дарувальники не вказали конкретної мети, на яку мають бути використані призначені ресурси, і дана мета сумісна із статутними цілями Фонду.

4. У справах прийняття дарування і спадщини, заяви, що вимагаються положеннями законодавства, подаються Правлінням Фонду.

5. У разі визначення Фонду як спадкоємця, Правління Фонду подає заяву про прийняття спадщини з інвентарним доброчинством, за умови, що у момент подачі цієї заяви очевидним буде те, що фактичний розмір спадщини значно перевершує суму заборгованості.

6. Фонд не приймає доходів, що походять з джерела, вказаного у пункті а) абз. 1, якщо їх прийняття суперечить діяльності, яку веде Фонд.

§ 12

1. Реалізація цілей Фонду, шляхом використання доходів, що походять з отриманих субвенцій, спадщини, заповіту, повинна відбуватися з врахуванням волевиявлення заповідачів чи дарувальників.

2. Майно і доходи Фонду не можуть використовуватися для досягнення вигоди фізичних осіб або інших суб’єктів у сфері, в якій вони не здійснюють діяльності, що не суперечить цілям Фонду, за винятком випадків придбання майнових прав або виплати заробітних плат за послуги, що надаються в інтересах Фонду, у разі, коли така діяльність спрямована на реалізацію його статутних цілей, понесені витрати відповідають ринковій вартості придбаного майнового права, а заробітна плата за послуги є відповідною.

3. Майно Фонду і доходи, що генеруються із здійснюваної ним господарської діяльності, не можуть бути призначені або використовуватися для надання позик або забезпечення зобов’язань членів його органів, працівників і їх «близьких осіб».

4. Будь-які складові частини майна Фонду не можуть бути передані на користь осіб, визначених в абз. 3 на інших принципах ніж по відношенню до третіх осіб.

5. Під терміном «близькі особи», про яких зазначено в абз. 3, слід розуміти осіб, з якими члени Правління Фонду або їх працівники знаходяться або знаходилися у шлюбі або є чи були спорідненими, в тому числі кровними по прямій лінії, є чи були спорідненими, в тому числі кровними по боковій лінії до другого коліна є або були зв’язані відносинами усиновлення, опіки або піклування.

6. Фонд здійснює фінансову діяльність і бухгалтерський облік відповідно до положень, які застосовуються до юридичних осіб.

Господарська діяльність

§ 13

1. Фонд може здійснювати господарську діяльність спрямовану на реалізацію його статутних цілей, на принципах, визначених у відповідних положеннях. Господарська діяльність може бути виключно додатковою діяльністю, допоміжною діяльністю, або такою, що служить для здобуття фінансових ресурсів для здійснення і розвитку статутної діяльності. Дохід з господарської діяльності повністю призначається на реалізацію статутних цілей.

2. Фонд може здійснювати господарську діяльність у сфері:

1) 82.1 Адміністративна офісна діяльність, в т.ч. інші допоміжні послуги.

2) 70.2 Консалтинг, пов’язаний з управлінням.

3) 74.3 Діяльність, пов’язана з перекладами.

4) 85.5 Інші позашкільні форми освіти.

5) 85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти.

6) 90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг.

7) 79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів.

8) 79.9 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність.

9) 63.1 Оброблення даних, управління веб-сайтами.

10) 63.9 Надання інших послуг у сфері інформації.

11) 69.1 Діяльність у сфері юридичних послуг.

12) 69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку; консультування з питань оподаткування.

13) 56.1. Діяльність ресторанів та інших закладів громадського харчування.

14) 56.2. Готування і доставка їжі на виїзд (кетерінг) і інші послуги у сфері харчування.

3. У разі, якщо здійснення господарської діяльності у будь-якій з вищезазначених сфер, вимагатиме отримання концесії або дозволу, Фонд здійснюватиме таку діяльність після отримання відповідної концесії або дозволу.

Вищі органи Фонду

§ 14

Вищими органами Фонду є:

1. Наглядова рада;

2. Правління Фонду.

3. Дорадча рада.

Наглядова рада

§ 15

1. Наглядова рада є органом Фонду, який приймає рішення, здійснює контроль і видає висновки.

2. Наглядова рада визначає загальні напрями діяльності Фонду і виконує іншу діяльність, передбачену даним Статутом.

3. Наглядова рада складається із трьох – семи осіб, в т.ч. Голови Наглядової ради і членів Наглядової ради, що призначаються на необмежений термін.

4. Члени першого складу Наглядової ради, в т.ч. Голова Ради, призначаються Засновниками. Наступних членів Ради на місце осіб, які припинили виконувати цю функцію або для розширення складу Ради, призначає своїм рішенням Наглядова рада. У разі припинення виконання функцій Головою Наглядової ради, члени Наглядової ради обирають Голову з поміж членів Наглядової ради.

5. У разі смерті, виходу зі складу або звільнення члена Наглядової ради, для юридичної сили прийнятих ними рішень, в т.ч. рішень, що стосуються змін у Статуті, Наглядова рада повинна складатися не менше ніж з трьох членів. У разі, якщо до Наглядової ради входить лише два члени, вони зобов’язані впродовж трьох місяців розширити склад Наглядової ради до мінімального числа її членів, що вимагається.

6. Засідання Наглядової ради відбуваються у відповідності до потреб за ініціативою не менше 1/3 складу її членів, однак не менше одного разу на рік. Засідання скликає Голова Наглядової ради.

7. Рішення Наглядової ради приймаються звичайною більшістю голосів за присутності не менше половини її складу, при чому у разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

8. Призначення або звільнення члена Наглядової ради відбувається шляхом прийняття рішення Наглядової ради при таємному голосуванні звичайною більшістю голосів, у присутності Голови Наглядової ради. Член Наглядової ради, який був відсутній на засіданні може надати письмову довіреність іншому її члену або визначити іншого представника.

9. Рішення про призначення і звільнення члена Наглядової ради для своєї дійсності вимагає згоди для його прийняття висловленої попередньо у письмовій формі Головою Наглядової ради.

10. Засідання Наглядової ради можуть відбуватися із використанням засобів електронної комунікації.

11. На запрошення Наглядової ради у її засіданнях у якості спостерігачів можуть брати участь члени Правління та інші запрошені особи.

§ 16

До компетенції Наглядової ради відноситься зокрема:

1. Призначення і звільнення членів Правління Фонду, в т.ч. Голови Правління, що далі іменується Головою Фонду, за винятком першого складу правління, яке призначається Засновниками.

2. Призначення і звільнення членів Дорадчої ради.

3. Визначення засад виплати заробітної плати членам Правління і затвердження сфери їх повноважень.

4. Оцінка роботи Правління, прийняття щорічних звітів і схвалення діяльності Правління Фонду.

5. Контроль поточної діяльності Правління Фонду.

6. Нагляд за загальною діяльністю Фонду.

7. Прийняття за заявою Правління Фонду рішень про об’єднання з іншим Фондом або про ліквідацію Фонду.

Порядок призначення і звільнення членів Правління.

§ 17

1. Наглядова рада за два тижні перед засіданням у справі призначення або звільнення члена Правління інформує дану особу рекомендованим листом, електронною поштою або особисто про намір прийняття даного рішення.

2. Призначення і звільнення члена Правління вимагає прийняття рішення безумовною більшістю голосів членів Наглядової ради.

3. Рішення про призначення і звільнення члена Правління для своєї дійсності вимагає згоди на його прийняття висловленої попередньо у письмовій формі Головою Наглядової ради.

4. У разі прийняття рішення про призначення або звільнення члена Правління без попередньої згоди Голови Наглядової ради, висловленої у письмовій формі, таке рішення визнається безумовно недійсним і безрезультатним.

Правління Фонду

§ 18

1. Правління Фонду складається із одного – п’яти осіб, в т.ч. Голови Фонду і членів правління, які призначаються на необмежений термін.

2. Правління здійснює управління поточною діяльністю Фонду і представляє його перед третіми особами. Правління Фонду займається будь-якими справами, які не відносяться до компетенції інших органів Фонду, зокрема:

a) розпоряджається майном Фонду;

б) виконує рішення Наглядової ради;

в) встановлює чисельність штату і розмір заробітних плат;

г) організовує і наглядає за господарською діяльністю Фонду;

ґ) приймає субвенції, дарування, спадщину;

д) створює і ліквідовує одиниці та відокремлені підрозділи Фонду.

3. До компетенції Правління належить подача клопотань щодо змін у Статуті Фонду, об’єднання або ліквідації Фонду.

§ 19

1. У разі призначення правління у складі більше як однієї особи, рішення приймається звичайною більшістю голосів, за участі, не менше половини загальної кількості його членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Правління.

Представництво

§ 20

У разі одноосібного правління, заяви від імені Фонду подає лише Голова Правління. У разі правління, яке складається з двох або більше осіб, до подачі заяв від імені Фонду уповноваженим є кожен з членів Правління самостійно.

Дорадча рада

§ 21

1. Дорадча рада є дорадчим органом Наглядової ради і Правління Фонду.

2. Членів Дорадчої ради, у т.ч. Голову Дорадчої ради призначає і звільняє Наглядова рада.

3. Дорадча рада складається із п’яти – двадцяти осіб, в т.ч. Голови і членів Дорадчої ради, які призначаються на необмежений термін.

4. Дорадча рада може створювати і розпускати групи спеціалістів, визначаючи детально сферу і засади їхньої роботи.

5. До складу групи спеціалістів можуть входити члени Дорадчої ради та інші особи, знання і компетенції яких є істотними для діяльності Фонду.

§ 22

1. До завдань Дорадчої ради належить: висловлення думок у справах переданих їй Правлінням Фонду або Наглядовою радою, зокрема складання висновків щодо програмних документів фонду та подача Правлінню Фонду і Наглядовій раді пропозицій програмних дій.

2. Засідання Дорадчої ради відбуваються у відповідності до потреб за ініціативою Правління Фонду, Наглядової ради, Голови Дорадчої ради або не менше 1/3 складу членів Дорадчої ради. Засідання скликаються Головою Дорадчої ради.

3. Рішення Дорадчої ради приймаються звичайною більшістю голосів за участі не менше половини її складу, при чому у разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Дорадчої ради.

Перехідні і прикінцеві положення

§ 23

Наглядова рада уповноважена вносити зміни до даного Статуту та цілей діяльності Фонду, які ним передбачені. Зміни набирають юридичної сили шляхом прийняття рішення Наглядової ради більшістю голосів з не менше 3/4 її складу.

§ 24

1. Наглядова рада приймає рішення у справі ліквідації Фонду.

2. У справі ліквідації Фонду рішення приймається більшістю 3/4 голосів членів Наглядної ради за згодою Голови Наглядної ради.

3. Майно Фонду, яке залишається, передається іншій організації, напрямки діяльності якої наближені або аналогічні із статутними цілями Фонду.

§ 25

У справах, що не врегульовані у даному Статуті, застосовуються положення Закону «Про фонди» від 5 травня 1984 р. (Офіц. Текст № 46, від 1991 р., ст. 203).

Жешув, 5 травня 2015 р.