Statut Fundacji Iustus

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Polskie Centrum Prawa IUSTUS, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona w Rzeszowie przez „Fundatorów” aktem notarialnym Repertorium nr 1679/2015 sporządzonym w dniu 5 maja 2015 roku przez notariusza Radosława Wiśniowskiego w Rzeszowie, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym może się posługiwać tłumaczeniem swojej nazwy w innych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także wchodzić w skład innych krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń, spółek i innych organizacji o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
 4. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych RP.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celem Fundacji jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców, a także obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa poprzez:

 1. Działania na rzecz współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw z innymi podmiotami prawa międzynarodowego;
 2. Działania na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a innymi państwami, a także pomiędzy obywatelami tych państw;
 3. Działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich w szczególności w państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 4. Działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, w szczególności państw określonych w pkt 3, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich, w tym podejmowaniu aktywności politycznej;
 5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w szczególności dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, związków wyznaniowych, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 3. Organizowanie zgromadzeń publicznych, imprez charytatywnych, licytacji, wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych i koncertów muzycznych oraz innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 4. Działalność wydawniczą;
 5. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, merytorycznej i organizacyjnej przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, samorządom zawodowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym, związkom wyznaniowym, ruchom społecznym i ugrupowaniom politycznym oraz organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym, w tym osobom wymagającym pomocy humanitarnej oraz medycznej, w tym także organizowanie szkoleń medycznych i dotyczących pierwszej pomocy, w zakresie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez wykwalifikowane osoby;
 6. Tworzenie funduszy i programów stypendialnych oraz finansowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży i studentów szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie, dla osób poddanych represjom lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 7. Organizowanie misji obserwacyjnych, w tym misji obserwacji wyborczych oraz wizyt studyjnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 8. Badania i analizę przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza praw obywatelskich i prawa do ochrony przed prześladowaniami, oraz zjawisk społecznych, także w oparciu o dane empiryczne, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów i opracowań innego rodzaju;
 9. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;
 10. Aktywizację społeczności lokalnych oraz zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie inwestycji i kierunków rozwoju regionu;
 11. Pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych;
 12. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§9

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego, bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne podmioty polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi:

 1. Fundusz założycielski – wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, papiery wartościowe, wartości niematerialne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, innych nieodpłatnych przysporzeń;
b) papierów wartościowych, lokat kapitałowych;
c) odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) dochodów z działalności gospodarczej;
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
f) dochodów z praw majątkowych;
g) udziałów i akcji w spółkach.

2.  Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i z zagranicy.

3.  Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a) mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który mają być użyte przeznaczone środki, a cel ten jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.

4.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

5.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6.  Fundacja nie przyjmuje dochodów pochodzących ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt a), jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.

§12

 1. Realizacja celów Fundacji, poprzez wykorzystanie dochodów pochodzących z otrzymanych subwencji, spadków, zapisów, powinna następować z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. Majątek i dochody Fundacji nie mogą zostać wykorzystane dla realizacji korzyści osób fizycznych lub innych podmiotów w zakresie, w jakim nie prowadzą one działalności zgodnej z celami Fundacji, za wyjątkiem przypadków nabywania praw majątkowych lub pokrywania wynagrodzeń za usługi świadczone na rzecz Fundacji, w przypadku, gdy działania te służą realizacji jej celów statutowych, a ponoszone koszty są adekwatne do wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego, zaś wynagrodzenia za usługi są racjonalne.
 1. Majątek Fundacji i dochody generowane z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczane lub wykorzystywane na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków jej organów, pracowników i ich „osób bliskich”.
 2. Żadne składniki majątku Fundacji nie mogą być przekazywane na rzecz osób określonych w ust. 3 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Poprzez „osoby bliskie”, o których mowa w ust. 3, rozumie się osoby, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub jej pracownicy pozostają lub pozostawali w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są lub byli związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Działalność gospodarcza

§13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1)           82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2)           70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem.
3)           74.3 Działalność związana z tłumaczeniami.
4)           85.5 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji.
5)           85.6 Działalność wspomagająca edukację.
6)           90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
7)           79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki.
8)           79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
9)           63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.
10)        63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.
11)        69.1 Działalność prawnicza.
12)        69.2 Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.
13)        56.1. Restauracje i inne placówki gastronomiczne.
14)        56.2. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa.

 1. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

Władze Fundacji

§14

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Rada Programowa.

Rada Fundacji

§15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym Statutem.
 3. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i członków Rady Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji w tym Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. W przypadku zaprzestania pełnienia Funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji wybierają Przewodniczącego ze swego grona.
 5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych przez nią uchwał, łącznie z uchwałami dotyczącymi zmian w Statucie, Rada Fundacji powinna liczyć, co najmniej trzech członków. W przypadku, gdy w Radzie Fundacji pozostaje dwóch członków, zostają oni zobowiązani w ciągu trzech miesięcy rozszerzyć skład Rady Fundacji do wymaganej, minimalnej liczby jej członków.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy, co najmniej, 1/3 składu jej członków, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej składu, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Powołanie lub odwołanie członka Rady Fundacji następuje uchwałą Rady Fundacji powziętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji nieobecny na posiedzeniu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu jej członkowi lub wyznaczyć zewnętrznego pełnomocnika.
 9. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Rady Fundacji wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 10. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 11. Na zaproszenie Rady Fundacji w jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów mogą brać udział członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

§16

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem Fundacji, za wyjątkiem pierwszego składu zarządu, który powołują Fundatorzy.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.
 3. Określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zatwierdzanie zakresu ich uprawnień.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium.
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 6. Nadzór nad ogólną działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Tryb powołania i odwołania członków Zarządu

§17

 1. Rada Fundacji na dwa tygodnie przed posiedzeniem w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu informuje daną osobę listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście o woli podjęcia przedmiotowej uchwały.
 2. Powołanie i odwołanie członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.
 3. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swojej ważności zgody na jej podjęcie wyrażonej uprzednio na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu bez uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Fundacji wyrażonej na piśmie uchwałę taką uznaje się za bezwzględnie nieważną i bezskuteczną.

Zarząd Fundacji

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Fundacji i członków zarządu powoływanych na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:

a) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
b) realizuje uchwały Rady Fundacji;
c) ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia;
d) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacjie) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f) tworzy i likwiduje jednostki oraz struktury organizacyjne Fundacji.

3.  Do kompetencji Zarządu należy występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji oraz połączenia lub likwidacji Fundacji.

§19

 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§20

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie

Rada programowa

§21

 1. Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 2. Członków Rady Programowej w tym Przewodniczącego Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Rada Programowa składa się z pięciu do dwudziestu osób, w tym Przewodniczącego i członków Rady Programowej, powoływanych na czas nieoznaczony.
 4. Rada Programowa może tworzyć i znosić zespoły programowe określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
 5. W skład zespołów programowych mogą wchodzić Członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji

§22

 1. Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji, w szczególności opiniowanie dokumentów programowych fundacji oraz przedkładanie Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji propozycji działań programowych.
 2. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, Przewodniczącego Rady Programowej lub co najmniej, 1/3 składu członków Rady Programowej. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Programowej.
 3. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej składu, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§23

Rada Fundacji uprawniona jest do dokonywania zmian niniejszego Statutu, a także celów działalności Fundacji w nim zawartych. Zmiany wchodzą w życie na drodze uchwały Rady Fundacji większością, co najmniej 3/4 jej składu.

§24

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.
 2. O likwidacji Fundacji decyduje większość 3/4 głosów członków Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną organizację o celach działania zbliżonych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 5 maja 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, z 1991 r., poz. 203).

Rzeszów, dnia 5 maja 2015 r.