Podpisana przez Prezydenta w dniu 1 sierpnia 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw jest efektem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Jej postanowienia wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

Kancelaria Prawna Tywoniuk&Partners

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. dyrektywy – państwa członkowskie zobowiązane były do dnia 30 września 2016 r. przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Dodatkowo, zmiany wynikały również z konieczności uszczelnienia procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli
6 państw – Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy – na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

Kto może ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę sezonową?

O nowe zezwolenie na pracę sezonową będą mogli ubiegać się obywatele wszystkich państw trzecich. Zezwolenie będzie wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Dotychczas z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, mogli skorzystać obywatele ww. sześciu państw. Procedura ta polegała na rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy na okres 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy bez zezwolenia na pracę.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową?

Zezwolenie na pracę sezonową wymagane jest jeśli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Polski pracę, wskazaną w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 90 ust 9 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy przez Ministra właściwego ds. pracy w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. rolnictwa wg. klasyfikacji PKD, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Praca sezonowa – rodzaje działalności

Dyrektywa bezpośrednio wskazuje trzy sektory, w których prace mają charakter sezonowy, tj. rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. Pozostałe rodzaje podklas zostaną określone w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. pracy w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. rolnictwa wg. klasyfikacji PKD biorąc pod uwagę znacznie wyższe zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku ze względu na powtarzające się wydarzenia lub typy wydarzeń podlegające uwarunkowaniom sezonowym w tych podklasach działalności. Tylko praca w wyznaczonych podklasach będzie objęta nowym zezwoleniem na pracę sezonową.

 

Przesłanki uzyskania zezwolenia na pracę sezonową

Nowe zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę, miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę, jeśli:

  • Wysokość wynagrodzenia, określona w umowie nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
  • Podmiot powierzający pracę dołączy do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub
    o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną
    z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców – tylko w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi nie będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.10.

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wizę w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy), lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki, o których mowa powyżej i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy Starosta dokona wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz wyda podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa powyżej.

Dowiedz się więcej również o nowych formach zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Katarzyna Szalacha

Katarzyna Szalacha

Adwokat Kancelarii Tywoniuk & Partners

Prawnik Kancelarii Prawnej TYWONIUK & PARTNERS. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym, a także obsłudze szkód i dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. 
Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze indywidualnych klientów oraz podmiotów gospodarczych.